Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Potencjał przyrodniczy - rozwój gospodarczy - wypoczynek

Autor: KW&JR
18-04-2013, 10:48
Jak promować polską przyrodę w zgodzie z ekorozwojem?
 
Jesteśmy krajem o wielkim potencjale przyrodniczym. To brzmi jak banał, ale znacznie trudniej o skuteczną i efektywną promocję tego potencjału w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wokół takiej tezy toczyła się dyskusja na III spotkaniu Forum „Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje”, które odbyło się w minioną środę 17 kwietnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu.
 
Podobnie jak w czasie poprzednich spotkań (pierwsze w listopadzie 2012 r. zorganizowane pod hasłem „Razem lepiej i skuteczniej”, drugie w styczniu 2013 r. pt. Nowe kierunki działań NFOŚiGW”) gościliśmy w Narodowym Funduszu bardzo szeroką reprezentację przedstawicieli instytucji centralnych (m.in. Ministerstwo Środowiska z p. Niną Dobrzyńską dyrektorem Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Sportu i Turystyki), wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, parków narodowych, Lasów Państwowych, organizacji turystycznych i ekologicznych, stowarzyszeń. „Wsłuchanie się w Państwa opinie i debata publiczna prowadzona na Forum „Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje” to także inspiracja dla nas, jako instytucji, która finansuje projekty – powiedział otwierając spotkanie Jacek Gdański, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Temat III spotkania Forum „edukacyjnego” brzmiał: „Potencjał przyrodniczy - rozwój gospodarczy - wypoczynek”.
 
Bogata oferta NFOŚiGW
 
Oferta Narodowego Funduszu w dziedzinie ochrony przyrody, edukacji i możliwości promocji polskich walorów przyrodniczych jest bardzo bogata. Przeglądu dostępnych możliwości, które oferują programy priorytetowe NFOŚiGW w tych dziedzinach, dokonała p. Dorota Comberska, dyrektor Departamentu Strategii, Edukacji i Rozwoju (vide: prezentacja poniżej). W wymiarze finansowym tegoroczny plan przewiduje alokować na edukację ekologiczną środki w wysokości ponad 61 mln zł, a na projekty w ochronie przyrody i leśnictwie - ponad 152 mln zł (razem ze środkami na współfinansowanie projektów LIFE+ i V osi PO IiŚ).
 
Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, a więc, innymi słowy – naszych największych walorów przyrodniczych – jest jednym z priorytetów zarówno „Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016” jak i „Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Narodowy Fundusz wspiera działania inwestycyjne, realizowane na obszarach cennych przyrodniczo – budowę, remont, czy doposażenie zarówno stacjonarnych obiektów dydaktycznych (ośrodki edukacyjne, muzea przyrodnicze), jak też obiekty infrastruktury terenowej (budowę i modernizację ścieżek dydaktycznych, ogrodów dydaktycznych, elementów małej infrastruktury turystycznej – ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, punktów i wież widokowych). Głównymi realizatorami tych działań są parki narodowe, Generalna i regionalne dyrekcje ochrony środowiska, Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, pozarządowe organizacje ekologiczne, uczelnie i jednostki naukowo – badawcze.
 
EKO-Polska i „zielone szkoły”
 
W Polsce realizowanych jest coraz więcej projektów promujących potencjał przyrodniczy, nie tylko wśród naszych turystów, ale także na arenie międzynarodowej. Jednym z nich jest program EKO – Polska, powstały z inicjatywy Ministerstwa Środowiska, którego celem jest promocja Polski jako nowoczesnego kraju dążącego do spełnienia wymogów pakietu klimatycznego oraz planującego rozwój gospodarczy w zgodzie z wymogami ekologii. Główną ideą programu jest synergia działań podmiotów zaangażowanych w realizację programu oraz lepsze gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na rzecz rozwoju środowiska, ekoturystyki, zdrowia i ekologii. W czasie spotkania przedstawiono również działania edukacyjne i turystyczne prowadzone w Lasach Państwowych oraz parkach narodowych, które są również partnerem dla kolejnego programu promowanego przez Ministerstwo Środowiska dotyczącego rozwoju idei „zielonych szkół” .
 
Zapraszamy na Forum
 
Wszystkie prezentacje i głosy w dyskusji z III spotkania Forum „Ekologia – Społeczeństwo – Edukacja” znajdą Państwo obok i poniżej. Ponieważ wiele wątków tej debaty zdążyliśmy jedynie zasygnalizować, umówiliśmy się już na IV spotkanie Forum, a kolejne głosy w dyskusji chętnie zamieścimy na forum dyskusyjnym, które dostępne jest nie tylko dla uczestników spotkań. Formuła Forum „edukacyjnego” polega bowiem na otwartości i każdy głos jest dla nas cenny. Zapraszamy do kontaktu z Narodowym Funduszem. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły
i nawiązywanie kontaktów służących efektywniejszej realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej i ochronie przyrody. Celem pośrednim Forum jest również proces szerokich konsultacji dotyczących przygotowywanej „Strategii edukacji ekologicznej”, rekomendowanych kierunków wsparcia działań edukacyjnych zarówno przez NFOŚiGW, jak też przez wfośigw oraz powiązania tych działań w spójny, efektywnie działający system.
 
 

III spotkanie Forum „Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje”

NFOŚiGW, 17 kwietnia 2013 roku 

 


Jacek Gdański

Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW
 

  

 

Dorota Comberska

Dyrektor Departamentu Strategii, Edukacji i Rozwoju, NFOŚiGW
 

 Jarosław Klimczak

Wiceprzewodniczący
Międzyresortowego Zespołu ds. Wdrażania Programu Eko-Polska

 

 


Kamil Wójcik

BOŚ Bank
 

 

 

Anna Księżnik

Polska Organizacja Turystyczna

 

 

Małgorzata Mickiewicz

Zastępca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego

 

 

Jacek Zadura

Państwowe Gospodarstwo
Leśne „Lasy Państwowe”

 

Jolanta Kamieniecka

Instytut na rzecz Ekorozwoju

 

 

 

 

Pliki do pobrania

dyskusja.wma
dyskusja.wma - (6,97 MB) Dyskusja
eden.avi
eden.avi - (45,85 MB) Film do prezentacji Anny Księżnik - Polska Organizacja Turystyczna

Następne spotkania