Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Jaka będzie strategia edukacji ekologicznej

Autor: DEE
10-09-2013, 09:52

Piąte spotkanie Forum „Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje”, zorganizowane w siedzibie NFOŚiGW poświęcone było dyskusji nad Projektem Strategii edukacji ekologicznej NFOŚiGW na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020 oraz proponowanymi zmianami programu priorytetowego Edukacja ekologiczna.

W spotkaniu wzięło udział 65 osób – przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Gospodarki,  Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, izb gospodarczych, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, uczelni, organizacji pozarządowych i mediów.

Spotkanie  poprowadził  Krzysztof Walczak – nasz nieoceniony i niezawodny kolega, na którego można liczyć w każdej sytuacji.

Gości powitała Małgorzata Skucha – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pani prezes, uczestnicząca w całym spotkaniu Forum, uważnie wsłuchiwała się w toczone dyskusje, na bieżąco odpowiadała na pytania i wyjaśniała powstałe wątpliwości.

Klucz do dyskusji stanowiły prezentacje Doroty Comberskiej – Dyrektora Departamentu Strategii, Edukacji i Rozwoju, przedstawiającej „Projekt Strategii edukacji ekologicznej NFOŚiGW na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020” oraz Katarzyny Siwkowskiej – Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii, Edukacji i Rozwoju, dotycząca zmian proponowanych do wprowadzenia w programie "Edukacja ekologiczna".

Treść projektu strategii edukacji ekologicznej NFOŚiGW na najbliższe lata wynika ze „Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020” i „Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 r.”.  Propozycje tych zapisów powstały po przeprowadzeniu szeregu konsultacji z Ministerstwem Środowiska, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska oraz analizie aktualnej sytuacji w zakresie dofinansowywania działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków NFOŚiGW i  wfośigw .

Po prezentacjach nastąpiła ożywiona dyskusja nad przedstawionymi propozycjami. Zapraszamy Państwa do jej kontynuacji na >>> forum dyskusyjnym <<<

Zapraszamy wszystkich do przesyłania swoich uwag i sugestii dot. strategii  edukacji ekologicznej, której projekt załączamy na dole. Wszelkie opinie prosimy przesyłać drogą elektroniczną (proszę skorzystać z załączonej tabeli) na adresy: d.comberska@nfosigw.gov.pl oraz k.siwkowska@nfosigw.gov.pl. Czekamy do 17 września.

 

V spotkanie Forum „Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje”

„Strategia Edukacji Ekologicznej”

NFOŚiGW, 10 września 2013 roku
 

Agnieszka Karwat  Doradca Departament Przedsięwzięć Przemysłowych NFOŚiGW 


DorotaCOMBERSKA

Dyrektor
Departamentu Strategii,
Edukacji i Rozwoju
 

  

Danuta Grodzicka – Kozak  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku

Katarzyna Siwkowska
Z-ca Dyrektora
Departamentu Strategii,
Edukacji i Rozwoju
 

 

Danuta Grodzicka – Kozak  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku

 

Małgorzata Skucha
Prezes Zarządu NFOŚiGW

 
Cz.1 - powitanie
i wprowadzenie.

Cz.2 - linia demarkacyjna: 
projekty ogólnopolskie i regionalne

Cz. 3 - perspektywy finansowania edukacji ekologicznej z różnych źródeł.

Cz. 4 - formy i inten-sywność dofinan-sowania, kwalifikowa- nie kosztów, kampanie

DYSKUSJA

Zapis dyskusji
[WMA, 19 MB]

 

"Strategia edukacji ekologicznej NFOŚiGW na lata 2013-2016
z perspektywą do 2020
"

Wersja na dzień 10.09.2013

Tabela do zgłaszania uwag
do strategii.

 

 

 

 

Następne spotkania