Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

O forum

Szanowni Państwo,

Dnia 26 września 2012 r. Rada Nadzorcza NFOSiGW zatwierdziła Strategię działania NFOSiGW na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 r. Generalnym celem Strategii jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Cel ten będzie realizowany w ramach czterech priorytetów środowiskowych: ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi; racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ochrona atmosfery oraz ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, dla których jako działanie horyzontalne, realizowane przekrojowo w każdym z priorytetów wymieniono m.in. edukację ekologiczną oraz ekoinnowacje. Ze względu na wagę i znaczenie edukacji ekologicznej w ww. Strategii działania NFOSiGW wskazano na konieczność opracowania jako odrębnego dokumentu - Strategii edukacji ekologicznej.

Zarówno przy realizacji celów Strategii, jak też towarzyszących działań z zakresu edukacji ekologicznej zakłada się bardzo ścisłą współpracę z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska oraz partnerami zewnętrznymi i beneficjentami. Płaszczyzny współpracy Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska określa Wspólna strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku, zatwierdzona w 2012 r., w której również wyszczególniono działanie pt. „Wspólne działanie Funduszy zmierzające do wdrażania wysokiej jakości projektów z zakresu edukacji ekologicznej".

Zatem obydwa dokumenty jasno wskazują, iż jednym z istotniejszych kierunków wsparcia dla całego systemu finansowania ochrony środowiska jest edukacja ekologiczna. Jednocześnie, biorąc pod uwagę, iż w ramach działania „Doskonalenie relacji z beneficjentami" w Strategii NFOSiGW wdrożone mają być szerokie konsultacje istotnych zamierzeń, pragniemy poprosić Państwa o podzielenie się z nami opinią dotyczącą aktualnie prowadzonych działań edukacyjnych i wskazanie zarówno obszarów priorytetowych, jak i kierunków dalszych działań, które należałoby wziąć pod uwagę przy opracowywaniu Strategii edukacji ekologicznej.

Dziękując Państwu za udział w Forum „Ekologia — Społeczeństwo — Edukacja" pragnę poinformować Państwa o zmianie jego nazwy na „Ekologia - Edukacja — Ekoinnowacje". Jednocześnie zapraszam Państwa na spotkanie tego Forum, poświęcone dyskusji nad nowymi kierunkami działań w zakresie edukacji ekologicznej, które uwzględnione zostaną przy opracowywaniu wyżej wspomnianych dokumentów oraz wymianie doświadczeń na temat skutecznych metod promowania idei ekoinnowacji w Polsce.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Małgorzata Skucha


Zachęcamy do udziały w dyskusji, zgłaszania swoich uwag i propozycji zarówno podczas kolejnych, cyklicznych spotkań Forum w siedzibie NFOŚiGW, jak również na naszym internetowym forum dyskusyjnym.